logo
 • Klic v sili
  112
 • Nujna medicinska pomoč
  05 711 21 12
 • Centrala
  05 711 21 00

Na podlagi 3. , 45. in 46 člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94–Odločba US, 8/96, 18/98 – odločba US, 36/00–ZPDZC, 127/06 – ZJZP), v skladu z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05–UPB2, 15/08-ZpacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr) tern a podlagi 23. čl. Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 94/14) je Svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica na svoji 36. redni seji dne 10.06.2015 z večino glasov vseh članov sprejel

STATUT

Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom

Ilirska Bistrica

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen

V skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Ilirska Bistrica dne 11.12.2014 (Ur.l.RS št 94/2014), opravlja Zdravstveni dom Ilirska Bistrica v javnem interesu osnovno zdravstveno dejavnost in specialistične zdravstvene dejavnosti, skladno z mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni ter druge dejavnosti v skladu s prepisi, za območje Občine Ilirske Bistrice

2. člen

S tem statutom se v javnem zdravstvenem zavodu Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (v nadaljevanju: zavod) urejajo:

 • dejavnost zavoda,
 • notranja organizacija zavoda,
 • lokacije na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti,
 • organi zavoda, njihove pristojnosti, sestava in način dela in odločanja,
 • sredstva zavoda,
 • knjigovodstvo in finančno poslovanje zavoda,
 • planiranje v zavodu,
 • poslovna tajnost,
 • obramba in zaščita,
 • delovanje sindikatov,
 • varstvo in izboljšanje delovnega okolja,
 • nadzor,
 • področja, ki se v zavodu urejajo s splošnimi akti,
 • prehodne in končne določbe.

V Statutu uporabljeni izrazi in nazivi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

II. STATUSNE DOLOČBE

1. Ime in sedež zavoda

3. člen

Ime zavoda je: Zdravstveni dom Ilirska Bistrica.

Skrajšano ime zavoda je: ZD Ilirska Bistrica.

Sedež zavoda je: Gregorčičeva cesta 8, 6250 Ilirska Bistrica.

4. člen

Zavod lahko spremeni ime in sedež zavoda le po predhodnem soglasju ustanovitelja. Sprememba imena ali sedeža se mora vpisati v sodni register.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Il.B.